Disse ordensbestemmelser er optrykt i min karakterbog fra Mulernes Legatskole 1954-59.

Ordensbestemmelser

(Vedtaget af skolekommissionen den 7. juni 1939)
Ved siden af den almindelige forpligtelse til at udvise flid, lydighed, høflighed og sømmelig adfærd har eleverne følgende forskrifter at følge:
 1. Børnene skal møde rene og sømmeligt klædte og må ikke medbringe ting, der kan forstyrre undervisningen eller skolens orden. Møder et barn ofte snavset i skolen, og en henvendelse fra læreren til hjemmet ikke hjælper, henvises barnet til skolelægen.

 2. Når der ringes op ved undervisningstidens begyndelse, ordner hver klasse sig, og børnene går uden støj i den anviste orden derhen, hvor de skal være, og der indtager enhver i stilhed sin plads.

 3. Når en af lærerpersonalet eller en fremmed træder ind i klassen, rejser alle eleverne sig op og bliver stående, indtil det betydes dem, at de atter må sætte sig.

 4. Ethvert barn er ansvarlig for sin plads. Forsætlig beskadigelse af skolens eller kammeraters ejendele kan kræves erstattet efter skolens skøn. Uforsætlig beskadigelse skal straks anmeldes af vedkommende selv til en af lærerpersonalet. Børnene må kun åbne og lukke vinduerne efter særlig ordre.

 5. Det er forbudt at spytte på gulve, trapper og legeplads.

 6. De af skolen til eleverne udleverede bøger er at betragte som lån, for hvilke eleverne er ansvarlige.

 7. Ved frikvarterets begyndelse forlader børnene først klassen, når læreren giver tegn dertil, og begiver sig stille og i den anviste orden til legepladsen.

 8. Intet barn må uden tilladelse forblive i klassen eller opholde sig på trappen. Ejheller må noget barn opholde sig ved åbne vinduer.

 9. På legepladsen må børnene bevæge sig frit, men afholde sig fra enhver usømmelig støj, fra slagsmål og voldsom eller farlig leg. Der må ikke henkastes papir eller madrester, og hvad der tabes, må uopholdelig opsamles.

 10. Intet barn må forlade skolen eller legepladsen uden særlig tilladelse fra dets lærer, og i frikvarteret indhentes tilladelse hos gårdinspektøren.

 11. Der må aldrig være mere end eet barn ad gangen på hvert w. c.

 12. Når børnene spiser i klasseværelset, skal det foregå stilfærdigt og ordentligt i overensstemmelse med almindelig bordskik; før klassen forlader værelset, fjernes madpapiret.

 13. Ved skolens ophør samler enhver sine sager, når læreren giver tegn dertil. Dersom en elev savner noget, anmelder han det straks til læreren.

 14. Når læreren giver tegn til bortgang, forlader børnene i orden klasseværelset, hvorefter enhver øjeblikkelig går stille og roligt hjem. Der må ikke efterlades huer, overtøj eller lignende på skolen. Den, der på vejen til eller fra skole gør sig skyldig i nogen uorden, kan straffes, som om uordenen var begået på skolen.