Omkring 1930 skrev et ugeblad en artikel om min mormors mor, Nielsine Nielsen:

Mønterne fra St. Karens Kilde og Minderne fra Hindsholms Oltid

I Midskov paa Hindsholm bor Husmand Adam Nielsen. Hans Ejendom, der kun er paa 3 Tdr. Land, ligger paa en af de smukkeste Skraaninger ned mod Odensefjorden.

Adam Nielsen dyrker Blomsterfrø til A/S Dæhnfeldt i Odense, og i Aarenes Løb er der kommen en Mængde Mennesker ud til Midskov for at se disse Marker, der i Sommertiden er et Væld af Farver. Skønnere Syn kan næppe tænkes ned mod den blaanende Fjord.

Men medens Adam Nielsen saaledes arbejder i sine Blomstermarker, sysler hans Hustru, Signe Nielsen, med Indsamling af Sten til sin store og smukke Stensamling, der rummer over 5000 Sten fra alle Verdens Egne.

Det Hjem, Adam og Signe Nielsen har skabt, er et af de gamle fynske Hjem, hvor man rigtig føler den Hygge, Fynboerne fra ældgammel Tid har været kendt for. Den lille Blomsterhave foran Huset er noget for sig, skabt gennem Kærlighed til den danske Natur og de danske Blomster. Og den store Stensætning i den ene Side af Haven er et Pragtværk, smukkere Samling af Sten finder man næppe ret mange Steder, og det samme gælder den smukke Samling af Stenhøjsplanter.

Nielsigne Nielsen

"Hvor mange Aar har De egentlig været om at samle Sten til den Høj?" spørger vi Signe Nielsen.

"I 1862 begyndte min Moder og jeg at samle Sten til Højen," siger Signe Nielsen. "Jeg var den Gang kun 6 Aar gammel, og siden den Tid har jeg ikke kunnet se en sjælden Sten, uden at jeg skulde have den med hjem. Bare Folk vil give sig Tid, saa kan de sagtens faa en lige saa smuk Stensætning i deres Haver."

I Haven findes "Museet". Det er et lille Hus, der er bygget i det ene Hjørne, og man forstaar ikke, at Fru Nielsen har formaaet at samle disse godt 5000 Sten.

"Hvorledes har De baaret Dem ad med at frembringe en saa rig Samling af Sten og Mønter?" spørger vi.

"Vil De tro mig, naar jeg siger, at Grunden til "Museet" blev lagt, da jeg som 4-aarig begyndte at samle Sneglehuse nede ved Fjorden. Senere fik jeg Venner rundt omkring, som sendte til mig, naar de fandt noget smukt og sjældent."

Signe Nielsen viser os de vigtigste Ting i Samlingen, der rummer Minderne fra Hindsholms Oldtid. Der er smukke, slebne Økser og Redskaber baade fra den ældre og yngre Stenalder, og det meste stammer fra et Værkstedsfund i en nærliggende Mark.

Det mest interessante er dog Samlingen af Mineraler. Saa godt som alt, hvad der findes af danske Stenarter, findes i denne Samling, men der findes ogsaa Mineraler fra saa godt som hver eneste Egn i Verden.

"Se nu denne Samling fra Amerika," siger Signe Nielsen, "den har min Søn sendt hjem til mig. Smukkere og bedre Samling findes sikkert ikke paa private Hænder. Og her er en Samling Koraler, som en anden af mine Sønner har sendt mig, og her imellem findes Koraler fra "Det døde Hav" og Sten fra Niagaravandfaldet."

"Der er ogsaa en stor Samling af Konkylier?"

"Ja, Samlingen af Konkylier har sin Historie," udtaler Signe Nielsen med et Smil. "Fra en gammel Sømand, der laa for Døden, modtog jeg disse Konkylier og sjældne Sten fra Venezuela. Han gav mig hele Samlingen paa den Betingelse, at jeg aldrig maatte sælge den, og jeg modtog den selvfølgelig med Glæde. Her ser De Gulderts og Guldsand fra Oregon og Alaska i Amerika samt et Stykke Kryolit fra Ivigtut. Ja, her er Ting fra saa godt som alle Verdensdele."

Efter at have set Samlingen af Muslinger og Snegle kommer vi til Møntsamlingen, der omfatter Mønter fra alle Verdens Lande.

"Hvor gammel er den ældste Mønt?" spørger vi.

"Møntsamlingen omfatter alle gamle Mønter, og her ser De den ældste, der stammer fra Christoffer den 2.s Tid omkring Aar 1330. Disse Mønter er præget i Ringsted og Ribe. Jeg har fundet Mønterne ved Sct. Karens Kilde ved Gabet, hvor fromme Kristne fandt Lægedom for deres Sygdomme. Da en Repræsentant fra Nationalmuseet blev sendt herover for at undersøge Stedet, fandt man saa mange Mønter, at de fyldte en hel Pose."

"Har De ikke udenlandske Mønter?"

Signe Nielsen trækker nu forskellige Æsker frem og viser os et Utal af Mønter fra en Mængde Lande, Kina, Japan, Rumænien, Frankrig o.s.v.

Endelig er man kommen gennem alle Samlingens Numre. Hver lille Ting har sin Historie. Der var et Stykke Granit, som Signe Nielsen har travet to Mil paa sine Ben for at faa fat paa. Det er taget af "Røde Jyde", Hindsholms største Sten, den en arg Trold i de gode gamle Dage slyngede imod Stubberup Kirke, men Slyngen brast, og Stenen faldt ned ved Langø.

Sådan har hver Ting sin Historie, og det er interessant at aflægge Adam og Signe Nielsen et Besøg og se den Sten- og Møntsamling, som er bragt til Veje ved Hjælp af en Kvindes flittige Hænder.


Min oldemor Nielsine Nielsen blev 76 år og døde den 21. april 1933. Nielsines søn Marius Nielsen og hans kone forærede i 1950'erne Dalby kommuneskole samlingen af geologiske og biologiske fund, som i dag er spredt for alle vinde. Min oldefar Adam Nielsen blev 95 år og døde den 3. januar 1950. Se artiklen Adams blomster.