Prominent Økonomi

Prominent Økonomi er et bogføringsprogram, der kan klare bogføringen i virksomheder af enhver størrelse. Det kan håndtere flere regnskaber, 1 mio. konti og 1 mio. posteringer pr. år. Til hvert regnskab kan der være et uendeligt antal regnskabsår. Begrænsningen ligger derfor alene i din diskkapacitet.

Kontoplan

Du bestemmer selv, hvordan kontoplanen skal opbygges. Du kan f.eks. lade kontonumrene på driftskontiene have 4 cifre og kontonumrene på statuskontiene 5 cifre. Kontonummeret kan højst være 8 cifre.

Du kan anvende Driftskonti, Statuskonti, Sammentællingskonti, Blank linie og Ny side.

Når du opretter eller retter en konto, har du mulighed for at indtaste åbningsbalance for statuskonti. Du kan angive forslag til Debet og Kredit, hvilket sparer dig for valg under postering i kassekladden. Endelig kan du angive hvilken momsart, der foreslås anvendt, når du bogføres på kontoen.

En konto kan spærres, så der ikke længere kan bogføres på den.

Posteringer

Når du posterer bilag, sker det i en kassekladde. Sålænge kassekladden ikke er bogført, kan der rettes eller slettes i posteringerne, ligesom kassekladden til enhver tid kan skrives ud på såvel skærm som printer. På skærmen vises en sumkontrol, så du hele tiden har styr på, om debet og kredit er lige store.

Du kan spærre en periode, så der ikke kan bogføres i denne.

Du kan løbende se saldi på dine beholdningskonti, f.eks. kasse, bank og giro. Eksisterer et kontonummer ikke, kan du oprette det, medens du er i kassekladden. I stedet for at oprette en modpostering kan du vælge en modkonto, du selv har oprettet, f.eks. kasse, bank og giro, som modkonto for posteringen.

Søgning af oplysninger

I et meget avanceret søgemodul kan du finde enhver oplysning om de enkelte posteringer, der er bogført. Du kan f.eks. se alle beløb mellem 100,00 kr. og 200,00 kr. i datointervallet 1. april til 1. maj.

Budgettering

Du kan budgettere måned for måned og lave budgetopfølgning.

Udskrifter

Du har mange forskellige udskrifter til rådighed i Prominent Økonomi:

 • Kassekladde
 • Bogføringsjournal
 • Hovedbog
 • Primosaldi
 • Balance
 • Årsregnskab
 • Budgettal
 • Budgetopfølgning
 • Kontoplan
 • Momsrapport.

Udskrifterne vises på skæmen med mulighed for at skrive ud på printer. De fleste udskrifter kan afgrænses til kun at omfatte et valgt konto- og datointerval.

Når du vælger at udskrive balancen, kan du undlade at medtage primosaldi og sammentællingskonti.

Budgetkontrollen viser budget og forbrug i kroner og procent for en valgt periode.

Momsrapport

Når du skriver momsrapport ud, kan du vælge at få de optalte momsbeløb bogført automatisk i kassekladden. Når du skal afregne momsen til told og skattestyrelsen, kan du så se afregningsbeløbet på momsafregningskontoen.

Årsafslutning

Ved årsafslutning afslutter Prominent Økonomi alle driftskonti og overfører resultatet til næste års balance. Der oprettes automatisk en ny kontoplan for næste regnskabsår.

Eksport af bogførte bilag

Du kan skrive bogførte bilag til en kommafil (csv). Din revisor læse filen ind i sit system, og du slipper for at sende revisor en masse papirudskrifter, og han sparer indtastningsarbejde.

Debitorer

Debitorkartoteket indeholder følgende felter: Debitornummer (max. 10 cifre), debitorgruppe (0-99999), 2 navne, 2 adresser, postnummer og by, telefonnummer, faxnummer, betalingsbetingelser, rabatprocent, maksimal kredit samt notater.

Derudover beregner programmet selv følgende felter: Saldo, omsætning, dato for sidste kontoudtog og dato for oprettelse.

Du kan vælge betalingsbetingelserne: Kontant, løbende måned, løbende måned + et antal dage, antal dage, dato i indeværende måned og dato i efterfølgende måned.

Under debitorer foregår også registrering af indbetalinger, som bogføres automatisk i kassekladden.

Du har naturligvis mulighed for at udskrive:

 • Stamoplysninger
 • Debitorliste
 • Saldoliste
 • Kontoudtog.

Debitorgruppen indeholder oplysning om det kontonummer, som debitors samlede køb ifølge en faktura skal posteres på, når du bogfører fakturaen. Desuden kan angive en generel rabat til gruppen.

Varelager

Varekartoteket indeholder følgende felter: Varenummer (20 tegn), varegruppe (0-99999), varebetegnelse, enhedsbetegnelse, minimum på lager, lagerbeholdning, indkøbspris, avanceprocent, salgspris samt notater. Programmet beregner selv felterne: Beholdning, solgte enheder, omsætning og sidste bevægelse.

Varelageret bliver automatisk nedskrevet under fakturering, men der er også mulighed for at registrere afgang og tilgang. Du kan prisjustere varelageret eller en del heraf med en procent eller en gangefaktor.

Der er følgende udskrifter til rådighed:

 • Prisliste
 • Intern prisliste
 • Lagerbeholdning
 • Genbestillinger
 • Optællingsliste
 • Lageropgørelse.

Varegruppen indeholder oplysning om det kontonummer, som varesalget skal ske på ved bogføring af en faktura.

Fakturering

Når du fakturerer i Prominent Økonomi skal du først angive stamoplysninger vedrørende fakturaen. Det kan f.eks. være fakturadato, fakturanummer, debitornummer, angivelse af om der skal beregnes moms, forfaldsdato, betalingsbetingelse og rekvisitionsnummer. Derefter skal du indtaste fakturalinier med felterne varenummer og kvantum. Enhedspris og beløb hentes i varelageret, og en evt. rabatprocent hentes hos debitor. Timer og ydelser, der skal faktureres, kan lægges ind i varelageret, som om det er en vare.

Når du er færdig med at fakturere debitor, bliver fakturaen gemt i en liste til senere udskrift. På den måde kan du vente med at udskrive dine fakturaer til sidst på dagen eller en anden dag.

Inden du udskriver fakturaen, har du mulighed for at udskrive en følgeseddel.

Udséendet på følgeseddel og faktura er fastlagt af programmet og kan ikke ændres.

Når du bogfører fakturaen i kassekladden, sker det på de konti, der er angivet i debitorgruppen, som debitor tilhører, og i varegruppen som varen tilhører. Der udskrives en posteringsliste og et posteringsbilag.

Andre faciliteter

Du kan foretage sikkerhedskopiering af det enkelte regnskab til harddisken eller en USB-stick. Hvis kartoteket af en eller anden grund går i stykker (f.eks. ved strømsvigt), kan det genopbygges.

Systemkrav

Prominent Økonomi System kører under Windows 95, 98, Vista, 7, 8 og 10.

Hjælp

Du kan få hjælp alle steder i systemet ved at vælge knappen Hjælp. Der medfølger en fyldig vejledning, der indeholder et detaljeret stikordsregister.