Kongeloven

Kongeloven var den danske Enevældes retslige Grundlag. Loven er dateret 14. November 1663; Beseglingen er imidlertid først sket 1669, og det har været antaget at der foreligger en Antedatering, saa Underskriften først er meddelt omkring 1668. Affattelsesaaret maa dog være 1665 eller 1666.

Der findes to originale pragtfulde Pergamentsudfærdigelser, skrevet med P. Schumachers (Griffenfelds) Haand; de henlagdes i Sølvskrin og opbevares nu henholdsvis i Rigsarkivet og paa Rosenborg. Dens klare, smukke Form er Schumachers Værk, ligesom vistnok ogsaa Arvefølgens nærmere Ordning; dens statsretlige Tanker grunder i den i det samtidige Europa herskende Naturret. Kongeloven blev kun kendt i den snævreste Kreds, indtil den ved Christian 5.s Tronbestigelse oplæstes i Statsraadet; først 1709 gaves den i Trykken. Den ophævedes ved Grundloven af 1849, dens Arveregler dog først ved Tronfølgeloven af 1853.

Kilde: Illustreret Dansk Konversations Leksikon fra 1935.

Antedatering betyder: At give et brev eller lignende en tidligere dato end tilblivelsestidspunktet.