Min morfar, tidligere sognefoged og lægsmand Jens Larsen, Allesø sogn, blev den 5. maj 1972 udnævnt til ridder af dannebrogsordenen. Derfor skulle han udarbejde en kort levnedsberetning. Præsten i Allesø hjalp ham med beretningen:

Lundsgaard, Allesø den 4. december 1974

Levnedsberetning for Jens Larsen af Allesø

Undertegnede forhenværende sognefoged Jens Larsen skal herved til brug for de kongelige ordeners historiograf meddele Dem følgende levnedsberetning, skrevet i Allesø november måned år 1974.

Familieforhold:
Den 16. april 1890 blev undertegnede født i Hindsgavl Mark, Middelfart Landsogn som andet barn af hjulmand Lars Nielsen og hustru Ane Kirstine Larsen. Vi var tre søskende: en ældre nu afdød broder, Laurits Larsen; undertegnede; og en yngre søster, Margrethe Larsen. Den 11. december 1920 blev jeg ægteviet i Langesø Skovkapel med Gjertrud Olivia Nielsen. Min hustru er født den 20. juli 1895 som datter af fisker Adam Nielsen og hustru Nielsine Laurine Petrine Larsen. Der er fem børn i vort ægteskab: Olga Helene; Carla Margrethe; Jens Verner; Bendt Laurits; og Ida Larsen. I 1974 afgik min hustru ved døden.

Uddannelse og militærtjeneste:
Skolegangen fandt sted i Middelfart Borgerskole i årene 1897 - 1904. I 1904 - fra 7. klasse - blev jeg konfirmeret og kom ud som tjenestedreng på en gård i Gamborg. 1905 blev jeg karl på Hindsgavl ved Middelfart og arbejdede der indtil 1908. Samme år blev jeg landvæsenselev på Nislevgård ved Otterup på Fyn. Efter et halvt års elevtid flyttedes til Fænøgård, Fænø, hvor jeg tjente fra 1. november 1908 til 1. maj 1909 for en halvårsløn på 115 kr. Det følgende år var jeg forkarl samme sted, og derefter landvæsenselev, stadig på Fænøgård. I den følgende tid 1911-12 var jeg atter tilbage på Hindsgavl, nu som 1. elev indtil den 10. oktober 1912, hvor indkaldelsen til 4. Artilleriafdelings 4. Batteri i København kom. Min militære grad var trainkonstabel nr. 824/1912, og jeg fungerede som forrytter. 11. oktober 1913 blev jeg hjemsendt. Efter militærtjenesten tilbragte jeg 5 måneder på Vesterdal høj- og landbrugsskole, og blev så underforvalter på gården Isgaard på Mols. Imidlertid brød i 1914 den 1. verdenskrig ud, og jeg blev atter den 2. august samme år indkaldt til 4. Artilleriafdelings 4. Batteri. Denne indkaldelse varede indtil den 2. juni 1915. De sidste 6-7 uger lå jeg dog ved batteri Bardenfleth. Umiddelbart efter hjemsendelsen købte jeg sammen med min broder en 40 tønder land stor gård i Farstrup, men måtte p.g.a. krigen stille som soldat endnu tre gange, nemlig fra den 5. november 1915 til 17. januar 1916; fra 20. juni 1916 til 4. september samme år, og endelig fra 7. februar til 1. april 1917. Alle tre gange ved 4. Artilleriafdelings 4. Batteri.

Levnedsløb iøvrigt:
Efter to og et halvt år i Farstrup solgte vi gården og købte i 1918 en anden landejendom på 60 tønder land ved Etterup norden for Årup. Allerede et halvt år senere solgte vi imidlertid atter gården. På dette tidspunkt skiltes min broder og jeg, og jeg flyttede til Snestrup. Her blev jeg forlovet med min senere hustru. Efteråret 1918 fik jeg stilling som bestyrer på gården Sletterødgaard, hvor jeg fungerede indtil efteråret 1920. Det år købte vi - nygifte - en lille ejendom på 12 tønder land i Morud. I 1923 solgte vi stedet og flyttede til Allesø, hvor vi erhvervede "Hjørnegård", der var på 20 tønder land.

I 1943 tvangsforflyttedes hele Allesø af den tyske værnemagt, men da "Hjørnegård" lå umiddelbart uden for "grænsen", blev vi boende.

Den 25. april 1944 blev jeg beskikket til sognefoged for Allesø sogn, og den 7. maj samme år blev det ved kirkestævne kundgjort for sognets beboere. Samtidig blev jeg beskikket til lægsmand for det 129. lægd i 3. udskrivningskreds og til stævningsmand for Allesø og var endvidere ægteskabsstiftende myndighed.

Som sognefoged fik jeg adgangspas til den afspærrede landsby og kunne frit gå ud og ind. Politiet var jo "taget", hvorfor jeg måtte fungere som ordensmyndighed og overbringe stævninger og tilsigelser til de danskere, der arbejdede på flyvepladsen ved Beldringe.

I 1948 efter at Allesø var befriet for de tyske soldater og efter at den var ophørt med at være flygtningelejr, købte min hustru og jeg gården Lundsgaard, som jeg nu som pensionist stadig bebor sammen med min søn og svigerdatter, der har overtaget driften.

Da Allesø i 1971 indlemmedes i Odense kommune aflagde jeg samtidig beskikkelsen som sognefoged.

Under den 5. maj 1972 udnævntes jeg til Ridder af Dannebrogsordenen.

Således skrevet på Lundsgård, Allesø, Odense kommune, Fyns Amt.
Jens Larsen,
fhv. sognefoged.


Min morfar døde 9. juni 1977. Du kan se en artikel om sognefogeder ved at klikke her. I 1958 skrev Hans Henrik Jacobsen "En landsbys skæbne - Allesøs besættelse 1943-47". Bogen kan lånes på Odense Centralbibliotek. Se også avisartiklen Da krigen ramte Balders by.