Grundloven

Grundlove er de Love, der indeholder de væsentlige Grundregler for selve Statsforfatningen. Den første egentlige Grundlov her i Danmark er Kongeloven. Her i Landet er Navnet Grundlov dog kun benyttet i Forbindelse med Begrebet en fri Forfatning, dvs. en Forfatning, der hjemler Folkets Deltagelse i Styrelsen, altsaa svarende til den i andre Lande benyttede Betegnelse Konstitution.

Den første Lov, der her i Landet betegnedes som Grundloven, er da den saakaldte Juni-Grundlov, Danmarks Riges Grundlov af 5. Juni 1849. Efter den nugældende Grundlovs § 94 kan Grundloven ikke ændres ved en alm. Lov; der udkræves en særlig Fremgangsmaade; og undertiden tales der derfor om en særlig grundlovsgivende Myndighed ved Siden af den alm. lovgivende Myndighed. Det er et politisk og juridisk meget omtvistet Spørgsmaal, om Domstolene skal respektere eller tilsidesætte en almindelig Lov, som efter deres opfattelse strider mod Grundloven. Der foreligger hidtil ingen Højesteretsafgørelse, der faktisk har tilsidesat en Lov som værende grundlovsstridig; men Højesterets Stilling i de Tilfælde, hvor Spørgsmaalet har foreligget, maa formentlig forstaas saaledes, at Retten forbeholder sig i paakommende Tilfælde at underkende i hvert Fald en klart grundlovsstridig Lov.

Kilde: Illustreret Dansk Konversations Leksikon fra 1935.