Fruentimmer

Der eksisterede stramme bestemmelser for, hvad de prostituerede måtte og især ikke måtte i Odense. De første kom i 1866, blev revideret i 1872 og fik i 1884 denne udformning. De findes i Justitsministeriets arkiv på Rigsarkivet.

Bestemmelser ang. offentlige Fruentimmer i Odense

(givne i Henhold til Politivedtægtens § 85).

A. Almindelige Bestemmelser.
 1. Ingen, som har ukonfirmerede Børn i Huset, kan være Vært eller Værtinde for offentlige Fruentimmer.
 2. Intet Fruentimmer kan antages til Ophold i Huset uden Politiets Tilladelse. Kontante forskud eller Værtens Tilgodehavende for leverede Klædningsstykker ere ikke til Hinder for, at Fruentimmeret forlader Byen.
 3. Værelser, hvori de offentlige Fruentimmer skulle opholde sig, skulle til Gaden være forsynede med Træ- eller Spaanjalousier, der ikke må oplukkes saalænge Fruentimmeret opholder sig i Værelset.
 4. Al Udskænkning og Beværtning for Besøgende, saavel mod som uden Betaling, i Værtens og Fruentimmernes Værelse, er forbudt, ligesom overhovedet ingen Besøgende maa tilstedes Adgang til Værtens Værelse.
B. Værten eller Værtinden.
 1. De offentlige Fruentimmer maa ikke opholde sig i Værtens Værelse.
 2. Det forbydes Værten paa det Strengeste at tilstede fremmede Fruentimmer Adgang til Værelset.
 3. De Lokaler, som afbenyttes af de offentlige Fruentimmer, skulle altid holdes renlige, ligesom det og bør paases, at de offentlige Fruentimmer ere renligt paaklædte.
 4. Ro og Ordens Overholdelse paa Fruentimmerets Værelse er at paase.
 5. Enhver Overtrædelse af de Fruentimmerne givne Forskrifter skal strax anmeldes for Politiet.
 6. Iøvrigt har Værten eller Værtinden i Et og Alt at rette sig efter Politiets Anordninger.
C. Det offentlige Fruentimmer.
 1. Når hun bemærker, at hun lider af venerisk Syge, har hun uden Ophold at anmelde Saadant for Lægen og Værten.
 2. Hun er pligtig at møde til Visitation regelmæssig 2 Gange ugentlig og iøvrigt saa ofte Politiet fordrer.
 3. Hun erlægger ugentlig forud til Bestridelse af Omkostningerne ved Visitation og event. Kur paa Sygehuset 3 Kr. paa Politistationen.
 4. Hendes visitationsbog har hun at fremlægge på Værelset eller paa Forlangende at forevise de Besøgende.
 5. Hun har at forholde sig stille og roligt paa sit Værelse, hvilket hun har at holde ordentligt og renligt.
 6. Hun maa, naar hun viser sig udenfor Huset, være renligt og anstændigt paaklædt.
 7. Hun maa opføre sig anstændigt paa Gaden og andre Steder, hun besøger.
 8. Det er hende forbudt ved Banken paa Vinduerne, Kalden, Staaen i Døren eller paa Gaden, eller paa anden Maade at henlede de Forbigaaendes Opmærksomhed paa sig.
 9. Hun maa, naar hun er i Værelset, ikke aabne de nedrullede Jalousier.
 10. Hun maa ikke opholde sig i Værtens Værelse.
 11. Hun maa ikke modtage Besøg af beskænkede eller ikke voxne Personer.
 12. Hun maa ikke modtage Besøg i den Tid, hun har sine Forandringer.
 13. Hun maa ikke tilstede, at der af de Besøgende nydes Spise- og Drikkevarer paa hendes Kammer.
 14. Hun maa ikke uden Politiets Tilladelse vise sig udenfor Huset efter Kl. 8 Aften om Vinteren og Kl. 9 Aften om Sommeren.
 15. I Theatrene har hun at tage Plads i Parterret eller i Galleriet.
 16. Hun maa ikke uden Politiets Tilladelse forlade Byens Grund, hvad enten for enkelte Timer eller Dage.
 17. Efter Kl. 12 Middag maa intet offentligt Fruentimmer passere Nørregade, Overgade fra Postgaarden og Vestergade eller opholde sig i de offentlige Lystanlæg, og er det hende forbudt paa enhver Tid af Døgnet at spadsere i Slotshaven, paa Kirkegaarden og i Filosofgangen, endvidere er det hende forbudt at indfinde sig paa Torvet paa Torvedagene.
 18. Intet offentlig Fruentimmer maa møde ved Auktion eller besøge noget Værtshus.
 19. Naar de offentlige Fruentimmer vise sig paa Gaden, maa det kun være enkeltvis.
 20. Forøvrigt har hun i Et og Alt at rette sig efter Politiets Anordning.

For Overtrædelser af ovennævnte Bestemmelser eller af de Anordninger, som forøvrigt maatte blive givne af Politiet og Tilsynet med offentlige Fruentimmer, ville disse og deres Værter og Medhjælpere i Medfør af Lov af 4de Februar 1871 § 6, jfr. Lov af 10de April 1874 § 12, af Politimesteren blive straffede med Bøder indtil 100 Kr, Fængsel paa Vand og Brød indtil 4 Dage, eller Fængsel paa sædvanlig Fangekost indtil 16 Dage eller 24 Dages Tvangsarbejde.

Odense Politikammer den 31te December 1884.